เพราะเรา “PERFECT BUILDER 2001”
บริษัทรับสร้างบ้าน ตระหนักถึงความฝันของคนรักบ้าน
ในการสร้างบ้านเราจึงทุ่มเทใส่ใจทุกขั้นตอนในการสร้างบ้าน
โดยขั้นตอนการบริการ ในการรับสร้างบ้าน มีดังนี้

1. บริการขั้นต้น

ทีมงานสถาปนิก ของ PERFECT BUILDER 2001 จะช่วยท่านเลือก แบบบ้าน หรือ ออกแบบบ้าน ใหม่ให้ตรงกับ ความต้องการ ขนาดที่ดินและงบประมาณของท่าน โดยมีรูปแบบการดำเนินการ ดังนี้
1.1 เลือกจากแบบมาตรฐานของบริษัทฯ (สามารถนำมาปรับเปลี่ยนได้)
1.2 ออกแบบบ้านใหม่ให้ตรงตามความต้องการ และตามขนาดที่ดินของท่าน
1.3 หรือ หากท่านมีแบบแล้ว เราพร้อมประเมินค่าก่อสร้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่าน

2. บริการเริ่มดำเนินการ สร้างบ้าน

2.1 สถาปนิกออกแบบ – สรุปราคาวัสดุ โดยละเอียด
2.2 ทำสัญญาสร้างบ้าน
2.3 ขออนุญาติก่อสร้างบ้าน
2.4 ยื่นขออนุญาติ น้ำประปาและไฟฟ้าชั่วคราว
2.5 ตีผังเริ่มดำเนินการก่อสร้างบ้าน
2.6 ตรวจสอบความถูกต้องและความคืบหน้าของงานตลอดระยะเวลาก่อสร้างบ้าน
2.7 คัดเลือกวัสดุให้ถูกต้อง ตรงตามรายละเอียดแบบและข้อสัญญา
2.8 ทำความสะอาด เตรียมส่งมอบงาน
2.9 ยื่นขออนุญาติน้ำประปา ไฟฟ้าถาวร พร้อมขอเลขที่บ้าน
2.10 ส่งมอบงาน

3. บริการหลังการส่งมอบบ้าน (การรับประกัน)

บริษัทฯ ขอรับประกันคุณภาพงาน สร้างบ้าน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 รับประกันโครงสร้างหลัก ตลอดระยะเวลา 10 ปี
3.2 รับประกันงานทั่วไป ในการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 1 ปี
3.3 รับประกันการรั่วซึมจากน้ำของหลังคาเป็นระยะเวลา 3 ปี
3.4 รับประกันการป้องกันปลวก เป็นเวลา 3 ปี (โดยบริษัทฯ กำจัดปลวก)

เงื่อนไขในการบริการ

1. ที่ดิน

1.1 ที่ดินที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างบ้าน จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านโดยสมบูรณ์ หรือจะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ให้ดำเนินการก่อ สร้างบ้าน
1.2 ที่ดินต้องมีสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ และท่อเมนน้ำประปา ผ่านหน้าที่ดิน
1.3 ที่ดินมีทางให้รถบรรทุก ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าถึงโดยสะดวก
1.4 ที่ดินต้องถมและปรับระดับเรียบร้อยแล้วก่อนการก่อสร้าง และมีที่สำหรับเก็บกองวัสดุ

2. การชำระเงิน

งวดที่ 1 ชำระ 10% ในวันเซ็นต์สัญญา
งวดที่ 2 ชำระ 15% เมื่อได้ดำเนินการขออนุญาติก่อสร้าง ตีผัง วางหมุด งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
งวดที่ 3 ชำระ 15% เมื่อได้ดำเนินการ งานฐานราก คานคอดิน งานเสาชั้นล่างแล้วเสร็จ
งวดที่ 4 ชำระ 15% เมื่องานพื้นชั้นล่าง คานชั้นสองและเสาชั้นสองแล้วเสร็จ
งวดที่ 5 ชำระ 15% เมื่องานคานเหล็กรับโครงหลังคา โครงหลังคาแล้วเสร็จและงานก่ออิฐดำเนินการได้ 50%
งวดที่ 6 ชำระ 15% เมื่องานมุงหลังคารอบบน งานก่ออิฐ งานฉาบปูนภายใน งานเดินสายไฟภายในแล้วเสร็จ
งวดที่ 7 ชำระ 10% เมื่องานฉาบปูนภายนอก งานติดบานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดานภายใน-นอก ติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างและงานกระเบื้องห้องน้ำแล้วเสร็จ
งวดที่ 8 ชำระ 5% งานแล้วเสร็จ ตามสัญญา