ผลงานสร้างบ้านปี 2012

คุณกานดา แซ่ลี้

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ซ. 43 กรุงเทพฯ

คุณไชยันต์

ถใอ่อนนุช 66 กรุงเทพฯ

คุณสุชาดา,คุณชานนท์

ตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ

คุณบุญเลิศ

ถ.พุทธมณฑล สาย 4

คุณสุชดา

ม.ปัญญาทรัพย์ ถ.พุทธมณฑล สาย 3

คุณสปัณทิพย์

ถ.เอกชัย กรุงเทพฯ

คุณมานะ

ม.เศรษฐกิจ กรุงเทพฯ

คุณหทัยรัตน์

ตลิ่งชัน กรุงเทพ

คุณเอกนรินทร์

ถ.บางกรวย ไทรน้อย

คุณนเรศ บ้านกล้วย

พุทธมณฑลสาย 1 กรุงเทพ

คุณสุรสิทธิ์

พุทธบูชา 34

คุณวรรณธนา

จรัญสนิทวงศ์ 75

คุณอรพินท์

ลาดกระบัง

คุณดนยา

ม. กฤษดานคร ถ.พุทธมณฑลสาย 3