ผลงานสร้างบ้านปี 2009
บ้านคุณบุญโชค

แบบบ้าน : -

สถานที่ก่อสร้าง : -