ผลงานสร้างบ้านปี 2009
บ้านคุณยุพิน พงษ์หาญพาณิชย์

แบบบ้าน : -

สถานที่ก่อสร้าง : -