ผลงานสร้างบ้านปี 2009
บ้านคุณเพ็ญจันทร์ พิพิธพงศ์

แบบบ้าน : -

สถานที่ก่อสร้าง : -